Xxx gerl com aenge Canda xxx

Posted by / 26-Nov-2017 15:33

ADVOKATFIRMAET PREBEN ØSTERC,ÅRD PØlmba AS nr DER KAN PA I. Nærværende beskrivelse er baseret på bobestyrers besigtigelse af ejendommen den 8. Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lãnenes vilkår. Det er bygninger, som skønnes at have national interesse.AUKTION SKE BUD I STøRSTEBELøBET Salgsopstilling (Købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet oq Dansk Eiendomsmæqlerforeninq Ejendommens Beliggende Tilhørende Boende 776 Sottruo Eierlav. august 2017, ejendomsdatarappott samt endelig udskrift fra BBR. kr ,29 n N Bemærkninger Der er afgivet indeståelse for lånet. 233.t63,23-352, ,36 kr 100,00 479,58 kr ,84 Efter auktionen skal følgende betales: Terminsydelse... Betaling af eventuelle morarenter Uanset tvangsauktionsvilkårenes punkt 6 A.a. lntemationale naturbeslq/ttelsesområder Er der arealer, der er udpeget som internationalt naturbes$telsesområde på ejendommen? Alle fredede bygninger er fredet både udvendigt og indvendigt, og der skal søges om tilladelse til alle ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse.Sottruo Høilund 46, Vester Sottruo, 6400 Sønd erborg Boet efter Erik Holdqaard Petersen v/ bobestvrer. Rekvirenten indestår ikke for de heri indeholdte oplysninger. Begge bygninger er opført i gule mursten og med tag af fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). 2/4 08/09/2017 & 17 af 140 Tillæg til salgsopstillingen vedrørende lån i Totalkredit A/S Totalkredits lån for-falder ved ejerskifte. skal auktionskøber betale morarenter, der måtte påløue ved at restancer mv. Ret til ændring af bidragssatser Nykredit forbeholder sig ret til at foretage ændring af bidragssatser på de lån, som oveftages af en auktionskøber. ma12017 Dê fakiske forhold pà uealel dgør, om det er besliyttet eller ej. Byggeskadefonden (Bv B) Her kan du se Bv B's eftersynsrapporter.advokat Preben Østerqård, Sankt Jørqens Gade 29, 1., 6400 Sønderborq Auktionstidspunkt Torsdao. seotember 2017 kl Auktionssted Retten i Sønderboro. retssal 9, Stationsvei 10, 6400 Sønderboro Rekvirent, hæftelse nr. Ejendommen er et fritliggende enfamilieshus (parcelhus) i traditionelt pænt parcelhuskvarter fra 1970erne. Det bebyggede areal udgør 726 m2, i øvrigt svarende til boligarealet. Beboelsen består af 1 køkken, 1 badeværelse/toilet samt 4 værelser, og ejendommen opvarmes med el. Det præcisgres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. bidrag) 7, L87I Vo af hovedstol Heraf rente 0,6250 o/o af restgæld - afdrag Bidrag O,t844 %o af restgæld... En auktionskøber kan ikke påregne gældsoveftagelse af lånene. Udstedelse af auktionsskøde Nykredit forbeholder sig ret til ikke at ville udstede samtykkeerklæring til udstedelse af auktionsskøde, før restancer er betalt, og Nykredits lån enten er indfriet, eller gældsoveftagelse er bevilget. maj 2017 Nej Besllyttet natur Er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen? Bv B fors krer bygningsdele, der ombygges med offenll gt byfornyelsestilskud.Størstebeløb, der skal betales/overtages udover auktionsbudet, jfr. 68: kr ,00 Heraf kontant at betale inden 4 uger: Gæld, der kan overtages (størstebelø bet - kontantbelø bet) om art oq afviklinq oplyses: Det under B anførte størstebeløb fremkommer således: a. Google Play -c N c C c Ä c c ñ L talings-ld og indbetaler Kontonr ØDSBO ERIK LUND-PETERSEN ØJLUND 46 ESTER SOTTRUP 4OO SØNDERBORG INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse og I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK HØJLUND 120 VESTER SOTTRUP 6400 SØNDERBORG KA71 af inden betalir KVITTERIN Checks og lignende accepteres under forbehold af at pen inst tuttet modtager betalingen Ved kontant betaling i pen nstilut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets k der er bev s for hv lket beløb, der er indbetalt, og beløbsmodlager I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK HØJLUND 120 VESÏER SOTTRUP 6400 SØNDERBORG ger: BS nr.: nr.: ORBRUGERNUMMER OOOOOO 'I -.1-8ËîÃLt N655ERVt( l Kroner mask nel aflæsning - Undgá venl gst at skrive i nedenstående felt Øre Betal ngsdato Kroner Øre ? Der kan være saerlige indfrielsesvilkår for lånene, herunder en særlig indfrielseskurs. 22-M8A-679/10 Ejendomsskat / Beløb Højlund 46 Nr: 776 SOTTRUP 3.724,28 Total for 3. Afhængig af zonestatus kan der være forskellige bestemmelser for anvendelse af ejendommen.rekvirentens udlægs- og auktionsomkostninger (salærer og gebyrer m.v.) kr ,25 b. t17 Dag - IVIàned- J ger: 1 " FBS nr.: nr.: 0000'l 08/09/2017 & FORBRUGERNUMMER OOOOONOON af 140 I - Alis Gim Fra: Sendf - Tit: Em Boet efter Erik Holdgaard Petersen v/ Advokat Preben Øslergârd Sankt Jørgens Gade 29, Sønderborg - - ENERGI & KLIMA SYD ENERGISa Ig A/S Edison Park I '6715 Esbierg N Tl'n.: lnstallationsnummer Aftagenr o Kunðenr Fakturadato 0'l'04'2017 Fakturanummer A2016 Webadgangskode - Datahub Oez LH, AFH Side 1 alz Aconto l.løjlund 46, V Sottrup, 6400 Sønderborg for Aconto i alt I alt til betati den I alt inkl. Kr Kr 4.7 Kr ì;, På de n este sider kan du se, hvordan acontoraten er beregnet' Følg dit el-forbrug og se dine regninger på Haidu ikke tidligere været logget ind på Mih Si e, skal du oprette dig som "ny bruger". Frem til indfrielsen skal auktionskøber betale ydelse på lånene i overensstemmelse med lånenes vilkår. Forkfarende tekst Nettoforfald Forfaldent beløb Skorstensfejning ,19 Grundskyld Renter Renter Renter ,77 17,44 17,44 17, ,28 Opgørelse I forbindelse med tvangsauktion berammet til den 14. maj 2017 Nej Vand Aktuelle afløbsforhold Hvilke afløbsforhold er der registreret for ejendommen? mq 2017 Nej Spildevandsforhold Er der på ejendommen registreret oplysninger vedr. I landzone skal der fx søges om landzonetilladelse ved større byggeri, mens der i byzone ofte er lokalplaner, der fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer.

Husk at iilmelde dig vores nyhedsbrev på se.dk, så er du altid opdateret og modtager løbende gode tilbud og konkurrencer m.m. Petersen Højlund Sønderborg 0776 Sottrup Ejerlav, Sottrup Auktionsopgørelse pr. september 2O17 Hermed fremsendes auktionsopgørelse for lån i ovenstående ejendom. Uoverensstemmelse kan dog også skyldes andre forhold, Hvis der er tvivl om skellets beliggenhed, og dette ønskes fâstlagt, kan dette alene foretages af en praktiserende andinspektør. Det betyder, at de respektive grundelere ikke får erstatning for de begrænsninger, de får pålagt i denne sammenhæng.nr L/4 08/09/2017 & 16 af 140 Auktionsopgørelse pr. september 2Ol7 pâ lånenr O5 Specifikation af skyldige beløb pr. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler og en ejendom af flere grunde. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens udbredelse set oppefra. ma12017 Ejendoms- og grundværdi Hvad er ejendommens værdi ifølge den offentlige vurdering? Side 19 af 21 08/09/2017 & 64 af 140 oejendoms DATA RAPPORT Højlund Sønderborg Rapport købt 1 8/ Rapport lætdig 25/ Grundvand - Følsomme indvindingsområder Oplysningen er etableret for at besmte drikkevandet nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Hvis auktionskøber er et selskab Er auktionskøber et selskab, vil der være krav om supplerende personlig hæftelse fndfrielse af Iånene Hvis Nykredit ikke bevilger gældsoveftagelse, vil lånene blive krævet indfriet efter tva ngsau ktionen. mq Naturperler Er der arealer, der er udpeget som naturperler på ejendommen? lndtil der kommer nyt ejendomsvurderingssystem, bruger SKAT vurderingen nedsal med 21/z procentfor privaie e.jendomme. inddrivelsesomkostninger, der hæfter på ejendommen. lnddrivelsesomkostninger kan kun indhentes ved kontakt til SKAT lnddrivelse. Hvilke arealer, der er by- eller landzone og sommerhusområder fremgår af planlovens S 34. Der kan fx være overordnede rammer i lokalplanen, mens lokalplanen for delområdet udlægger mere detaljerede rammer. Dalo for vedtagelse af plan Dato for ikrafttrædelse af plan Generel anvendelse Specifikanvendelse Planzone.. Temalokalplaner for delområder, forslag er indhentet d. Kommunalbestyrelsen skal løbende revidere kommuneplanen. Kommuneplanen udgør rammen for udarbejdelse af lokalplaner og er grundlag for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land og ansøgninger om byggetilladelse. idet de fastsætter rammebestemmelserne for delområderne og som hovedregel angiver: - arealets overordnede anvendelse - bebyggelsesprocent - bebyggelsens største højde - og andre særlige hensyn - fx bygningsbevaringshensyn Oplysninger vedr. Link til plandokument Kommuneplan 201) Sønderborg..... Vedtaget r B-r 2-20r link Kontaktoplysnin Ber Administral v myndighed..... Oplysningerne stammer typisk fra den af ejer eller bruger indsendte tankattest.08/09/2017 & 13 af 140 Marie Berdiin Auerbach Fra: Sendt: Tit: Emne: Vedhæftede filer: Frederikke Milling Marie Berdiin Auerbach; Auktionsopgørelse over ejd Au ktionsopgørelse.pdf; Au ktionsopgørelse 1.pdf; pdf Hej Hermed auktionsopgørelse over ejd Venlig hilsen Frederikke Milling Frederikke Milling Studentermedhjælper Særlige Engagementer Privat lnykredit Anker Heegaards Gade København V rlf Besøg os på internettet: Fra : fm nykredit.d k lmailto nykred it.d k] Sendt: 21. Totalkredits tilgodehavende er følgende : Lånenummer Hovedstol i kr Restgæld i kr Obligations- Skyldige beløb i kr, restgæld i kr s , , ,75 I alt ,00 76t.728, ,75 Specifikation af lånet findes på efterfølgende side. Kortet er det nyeste offentligt tilgængelige kort fra Kortforsyningen og kan være op til 4 år gammelt. ma12017 Jordrente Er ejendommen pålagt jordrenteforpligtelse? Hovedstadsområdet omfatter i denne forlcindelse kommunerne i Region Hovedstaden, bortset fra Bornholms Regionskommune, samt Greve, Køge, Lejre, Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.juni 20L7 L5: L9 Til: Frederikke Milling Emne: AuktionsopgØrelse, Auktionsopgørelse Med venlig hilsen Frederikke Milling fmi(ð/09/2017 & 15 af 140 Boet Eft. Petersen Højlund Sønderborg Dato Kunde Ejendomsnr, Beliggenhed Mafr. Når salgsopstilling er udarbejdet, skal kopi fremsendes til Nykredit. af det forfaldne beløb regnet fra forfaldsdagen, hvis det betales efter 14. BBR Ejendommens beliggenhed : Højlund 46 (vejkode: 804), 6400 Sønderborg Kommune nr.: 540 Ejendoms nr Udskrift dato Side: /09/2017 & 33 af 140 Din pligt som ejer Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er konekte. Tekniske anlæg Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. ma12017 Bemærlc Som udgangspunkt ornfatter oplysrìlngen ih EJENDOMS DATA RAPPORT Højlund Sønderborg Rapport købl 18/ Rappotl Iætdig 25/ 5 2O1 7 Er ejendommen betegnet som arbejderbolig? Aktuelle afløbsforhold Her oplyses hvordan spildevand og regnvand bortledes fra ejendommen.

xxx gerl com aenge-36xxx gerl com aenge-45xxx gerl com aenge-49

L4l Ejendomsskatter og afgifter for àre12017 andrager og omfatter Forslag til særlige vilkår ifølge auktionsvilkårenes pkt. Hæftelser der kræves indfriet Trans rt Hæftelse nr. Restgæld på hæftelser, der kan forventes med tilaf uforfaldne 3. ejerskifteafdrag på hæftelser, der kan forventes overtaget 4. Ejendommens kontantværdi er kr ,00, heraf grundværdi kr ,00. moms) I alt kr kr kr kr kr kr 325,00 800, ,00 625, O I25,00 kr , OO Rekvirentsalær ) Beregningsgrundlag 125 o/o af kr ,00 = ,00 Grundtakst 0,6 o/o af ,00 I alt Med tillæg af moms kr kr kr kr kr 8.000, , , ,25 17.o3t,25 kr t7.03t,25 Bobestyrers tidsforbrug for ekspeditioner i boet, der vedrører ejendommen kan ikke afholdes af boet, men skal ifølge Skifteretten i det hele medtages i forbindelse med salg af ejendommen på tvangsauktion. Auktionskøber opfordres til huéigst muligt efter tvangsauktionen at tage stilling til, om lånene skal indfries eller der søges om gældsoveftagelse. En auktionskøber oveftager forpligtelse til indfrielse eller afvikling i den fremmede valuta. maj2017 Ja, se bilag Nej Nej Side 4 af 21 08/09/2017 & 49 af 140 oejendoms DATA RAPPORT Højlund Sønderborg Râpport købt 1 8/ Rappoì lærdig 25/ Påbud iht. maj 2017 Natur, skov og landbrug Fredskov Er e.jendommen pålagt fredskovspligt? september 2012 og senere, Der kan være tale om verserende ogleller afgjorte sager om fx om huslejens størrelse.

One thought on “xxx gerl com aenge”

  1. Det er tirsdag morgen, når din forrude er iset til, og du ikke har andet at skrabe med end dit kreditkort. Det er onsdag eftermiddag, hvor du sidder alene på en café med et stykke chokoladekage (kan man i det hele taget tillade sig det? En lang søndag, hvor den eneste af hankøn, som du har kontakt med, er din far, som kommer forbi for at skifte sikringer.